چهارشنبه, 13 اسفند 1399

چشم انداز موسسه

بر آنیم تا این نهاد مقدس بواسطه گستردگی حوزه فعالیت خویش و  ظرفیتهای مندرج در اساسنامه، اصل 44 قانون اساسی، قانون بخش تعاون و همچنین ماده 77 آیین نامه اداری و استخدامی سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای توانمند و اثر گذار را بنا نهیم تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود و بالقوه سازمان تامین اجتماعی که از آن جمله وجود بیش از 65 هزار نفر نیروی شاغل در بخشهای بیمه ای و درمانی و هزاران نفر از کارکنان موسسات و شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و داشتن نیروهای متعهد و متخصص در امور مالی و بانکی بهره برده و بر اعتلای این نهاد مقدس تلاش نمائیم.
ما با دور اندیشی به افق هایی نگریسته ایم تا با گامهای اساسی بتوانیم بخشی از مشکلات همکاران را مرتفع نموده و به موازات آن بر رشد و بالندگی سازمان خویش بیفزائیم ، و در این راستا خود را به عنوان بازوی توانمند مدیران محترم سازمان بدانیم.
به تأسی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب که امسال را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام گذاری فرموده اند، تلاش خواهیم کرد که با همدلی و همزبانی در ارائه خدمتی مستمر و پویا به رسالت خویش عمل نمائیم.